Vznik a pôsobenie spoločnosti RESICON s.r.o.

Spoločnosť RESICON s.r.o. vznikla v roku 2019 ako výsledok niekoľkoročného úsilia, vývoja, realizácií a skúseností v oblasti ochrany, údržby a povrchovej úpravy povrchov založených na pokročilej technológii v polymérovej chémii, a to najmä v spolupráci so španielskym výrobcom Krypton Chemical, S.L., ktorý pôsobí vo viac ako 50 krajinách po celom svete a ktorého sme výhradným obchodným partnerom a autorizovaným realizátorom.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti importu, distribúcie a predaja tekutých živicových materiálov a stavebnej chémie, navrhuje a realizuje najrôznejšie projekty pre komplexné riešenie hydroizolácie, injektáže, podlahových systémov & povrchových úprav v rôznych oblastiach priemyslu, v environmentálnej či komerčnej sfére.


 

Zameranie spoločnosti 

Primárne zameranie

 • Import, predaj a distribúcia ochranných a opravných náterových systémov a materiálov na báze tekutých živicových materiálov pre hydroizolačné a podlahové aplikácie v interiéri a exteriéri (strechy, terasy, podlahy, steny, mostovky, parkoviská, bazény a iné akvakultúrne a vodné stavby, výstavba budov a podzemné stavby, priemyselné podniky, parky, rekreačné oblasti, športoviská a mnoho iných)

 • Návrh riešení a realizácia navrhnutých riešení a systémov ochrany alebo opravy našimi produktami


Samozrejmosťou pre našich zákazníkov je poskytnutie komplexnej podpory, technického riešenia a aplikačných postupov počnúc obhliadkou, posúdením projektu alebo problému, individuálnym návrhom správneho riešenia a vytypovanie vhodného systému pre daný projekt, vrátane prípravy povrchu, vytvorenia nosnej hydroizolačnej membrány alebo štruktúry podlahy, vrchnej ochrany systému až po finálnu úpravu povrchu s požiadavkami na účel jej použitia a komfort zákazníka. 

Najdôležitejšou a nutnou požiadavkou pri návrhu a realizácii hydroizolačných a podlahových systémov je ich aplikácia, kvalita a vlastnosti v miestach ošetrovaného povrchu, ktoré sú označované ako tzv. ,,kritické miesta,, (rohy, okraje, hrany, dilatácie, prestupy, oblúky, atiky, odtoky, vpuste, žľaby, drenážne a ťažko dostupné miesta, svetlíky, komíny a komínky, vzduchotechnika, armatúry a podpery rôznych konštrukcií a pod.). RESICON s.r.o. v spolupráci s Krypton Chemical S.L. ponúka konkrétne možnosti a riešenia pre správne ošetrenie týchto detailov vďaka svojmu individuálnemu prístupu k danej problematike a vyvinutým konkrétnym technologickým postupom pri ich aplikácii. 


Sekundárne zameranie 

 • Architektonicko - projektová činnosť v oblasti stavebníctva, inžinierska činnosť

 • Realizácia stavebných a rekonštrukčných prác (exteriér, interiér)

 • Realizačné práce obkladov, dlažieb a kamenného koberca

 • Dizajnérska činnosť

 • Protikorózna ochrana oceľových, kovových i nekovových a betónových povrchov v spolupráci s renomovanou spoločnosťou H&H UNIKOV s.r.o.

 • Chemická ochrana stien, podláh, nádrží, výrobných zariadení a iných povrchov v spolupráci s renomovanou spoločnosťou H&H UNIKOV s.r.o.

 • Predaj, prenájom a servis aplikačných zariadení a strojov (striekacie zariadenia, nástroje na prípravu povrchu)


V rámci svojich činností si RESICON s.r.o. vyhradila spoluprácu s poprednými výrobcami a značkami produktov, ako aj renomovanými partnermi v oblasti náterových systémov nielen zo Slovenska, ale z celej Európy a poskytuje tak prvotriednu kvalitu a spoľahlivosť svojich výrobkov a služieb, podložených množstvom referencií z celého sveta. 

 

Tekuté živicové materiály a technológie na báze polyuretánov, epoxidov, polyurei a polyaspartických produktov :


 • Jednozložkové a dvojzložkové Polyuretánové nátery určené pre studenú aplikáciu (bezrozpúšťadlové / rozpúšťadlové / vodnobázové)

 • Dvojzložková čistá Polyurea určená pre studenú aplikáciu

 • Jednozložkové Akrylové nátery určené pre studenú aplikáciu

 • Dvojzložkové vysoko reakčné živice - Polyaspartické nátery

 • Dvojzložkové bezrozpúšťadlové Epoxidové a polyaspartické živice určené pre podlahové systémy

 • Jednozložkové a dvojzložkové bezrozpúšťadlové / vodnobázové Polyuretány a epoxidové živice určené pre aplikácie v interiéri (bez prchavých látok)

 • Dvojzložkové Polyuretánové živice a polyurea (čistá / hybridná) určené pre aplikáciu horúcim striekaním

 • Polyuretánové injektážne živice

 • Akrylové injektážne živice

 • Technické Opravné a Tesniace malty

 • Vyrovnávacie, hydroizolačné a tepelnoizolačné expanzné materiály (peny) na báze polyuretánov alebo polyurei určené pre aplikáciu horúcim striekaním


 

Kvalita a Záruky

Kvalita našich hydroizolačných a podlahových systémov je podložená dlhodobými záručnými lehotami a životnosťou minimálne 10 až 25 rokov, s akreditáciou a certifikáciou každého produktu alebo systému nezávislými i svojimi laboratóriami, a to v súlade s európskou smernicou o stavebných výrobkoch 89/106/EEC z 21. decembra 1988. Táto smernica definuje základné požiadavky, ktoré musia systémy spĺňať v súlade s touto smernicou za účelom oprávnenia vydania CE označenia. Krypton Chemical S.L., ako výrobca tekutých živicových materiálov, je držiteľom certifikátov ETA (Európske Technické Osvedčenie) pre tekuté hydroizolačné produkty podľa ETAG (Vydané v roku 2000, Časť 1 "Všeobecné označenia" a Časť 6 "Špecifické požiadavky pre systémy na báze polyuretánov"), vydaných certifikačným orgánom "Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja" (Madrid, Španielsko).


 

Vízie a Ciele

Ambíciou spoločnosti RESICON s.r.o. je dosiahnutie odborného i verejného povedomia, že systémy na báze tekutých živíc nie sú len špeciálnou kategóriou materiálov alebo ,,len" trendom v oblasti ochrany, opravy a povrchovej úpravy, ale že už v súčasnosti predstavujú štandardy s vysokou pridanou hodnotou nielen v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj pre konečného spotrebiteľa. Chceme pokračovať v podpore vývoja, výskumu, v šírení inovatívnych technológií, vyhľadávať a rozširovať oblasť nášho pôsobenia na Slovensku a v susedných krajinách EU s cieľom zaručiť spokojnosť našich zákazníkov overenými a i inovatívnymi riešeniami, či už jednoduchých alebo problematických projektov. Kvalifikovanou a efektívnou realizáciou samotných projektov, prípadne našou participáciou na nich počas celej aplikácie a kontrolou kvality ich prevedení a pod., chceme zákazníka uistiť o správnosti danej technológie. 

Výsledkom nášho úsilia o dosiahnutie týchto cieľov, je nadšené odporúčanie vyššie uvedených riešení a systémov samotnými zákazníkmi, ktorí svoju spokojnosť spoja so spoľahlivosťou našich technológií, realizácií a servisu v súvislosti s nízkymi nákladmi, vysokou kvalitou výkonu, ochranou životného prostredia, komfortom využitia systémov ako aj estetickou stránkou.